مچ پا

آسیب های تاندون آشیل

آسیب های تاندون آشیل

آسیب های تاندون آشیل تاندون آشیل طناب ضخیمی است که می توانید در پشت مچ پا احساس کنید. عضله ساق…
التهاب تاندون آشیل

التهاب تاندون آشیل

التهاب تاندون آشیل التهاب تاندون آشیل یا تاندونیت آشیل یکی از آسیب های شایع پا است که راه رفتن و…
پیچ خوردگی مچ پا

پیچ خوردگی مچ پا

پیچ خوردگی مچ پا پیچ خوردگی مچ پا آسیبی است که معمولاً در قسمت بیرونی مچ پا زمانی که ساق…

درمان دررفتگی مچ پا

دررفتگی مچ پا در رفتگی مچ پا به دلیل جراحت و یا پارگی بافت نرم، در اثر اعمال نیروی ناگهانی…
فهرست